RODO

Klauzula informacyjna dla rodziców  i uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kwilczu.

Zgodnie z art. 13  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kwilczu z siedzibą pod adresem: ul. Kard. Wyszyńskiego 20, 64-420 Kwilcz, reprezentowana przez Dyrektora.
 2.  W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: inspektorspkwilcz@wp.pl .
 3.  Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4.  Dostęp do danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy Szkoły Podstawowej w Kwilczu , podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6.  Posiadają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, uzupełniania, uaktualniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.
 7.  Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej  im. T. Kościuszki w Kwilczu.
 8.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 9.  Przysługuję Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10.  Przekazane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.