Regulamin świetlicy


Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7-16 w dniach szkolnej nauki. Jest bezpłatna i obejmuje opieką 201 uczniów, dojeżdżających do szkoły z 18 miejscowości. Pracuje w niej kierownik i 4 wychowawców na pełnym etacie. Świetlica swoimi działaniami wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych. Wychowawcy starają się podejmować działania, sprzyjające prawidłowemu i wszechstronnemu rozwojowi osobowości dzieci.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

I. Zasady ogólne.
 1) Świetlica szkolna obejmuje opieką uczniów:
    
a) dojeżdżających;
    b) z klas I – III, IV – VI oraz klasy I-III gimnazjum
    c) nie uczęszczających na lekcję religii;
    d) oczekujących na lekcje, zajęcia pozalekcyjne i podczas nieobecności nauczyciela.

II. Zasady zapisu do świetlicy szkolnej.
  1) Do świetlicy uczniowie przyjmowani są na podstawie karty zgłoszenia dziecka ( Załącznik Nr 1).
  2) Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka rodzice składają w świetlicy szkolnej do końca września.

III. Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej.
  1) Uczniowie klas I – VI i I-III gimnazjum przychodzą do świetlicy samodzielnie po skończonych zajęciach.
  
2) Podczas przebywania w świetlicy szkolnej wychowankowie zobowiązani są do:
       
a) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych;
       b) aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych;
       c) zgłaszania do wychowawców wszelkich niedyspozycji i wypadków;
       d) przestrzegania dyscypliny;
       e) dbania o czystość i porządek;
       f) szanowania gier i przyborów;
       g)zgłaszania do wychowawców wszystkich wyjść i nieobecności.
   
3) Uczniowie dowożeni autobusem i dojeżdżający po skończonych zajęciach oczekują na autobus tylko w świetlicy.
   
4) Uczniowie dowożeni autobusem wychodzą ze świetlicy pod opieką opiekuna.

IV. Zasady odbioru uczniów ze świetlicy.
   1) Ze świetlicy wychowankowie są odbierani przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione na piśmie.
   
2) Uczniowie, którzy oczekują na zajęcia dodatkowe lub pozalekcyjne opuszczają świetlicę tylko za zgodą wychowawców  świetlicy.

V. Zasady zwolnień ze świetlicy.
   1) Wychowankowie ze świetlicy zwolnieni są tylko na pisemną prośbę rodziców z adnotacją o odpowiedzialności za drogę dziecka do domu.
   
2) W przypadku, gdy rodzice odbierają dziecko zapisane do świetlicy po zajęciach w szkole do domu osobiście zgłaszają ten   fakt do wychowawców świetlicy.

karta zgloszenia dziecka do świetlicy